Přeprava odpadních vod

Likvidujeme následující odpady:

19 08 05    Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 09   Směs tuků a olejů z odlučovače tuků

20 01 08   Biologický rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 03 04   Kal ze septiků a žump

Vodu do bazénů nenavážíme !